В ДГ  „Дружба” се отглеждат и възпитават  деца от 3 до 7 годишна възраст.
Детската градина разполага с:
● централна сграда

● собствена кухня
● широк, озеленен двор
● логопедичен кабинет
● медицински кабинет

● музикален кабинет
В ДГ  „Дружба” се обучават и възпитават 160 деца, разпределени в шест възрастови групи. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

В ДГ  „Дружба” заедно общуваме, творим и се забавляваме. Тук провокираме познавателните интереси на децата, чрез нови знания, помагаме им да търсят и намират отговор на въпросите, които ги вълнуват.

Педагогическото и административно ръководство се осъществява от директор.

За възпитанието и опазване здравето на децата се грижат :

-         високо-квалифицирани педагози

-         помощно-обслужващ персонал

-         медицински специалист

ВИЗИЯ

ДГ  „Дружба” се развива като:

- институция, гарантираща умственото, емоционално, здравословно и физическо развитие на деца от предучилищна възраст;

- място, където детето се чувства защитено, подкрепяно и разбирано;

- център за родители, търсещи и намиращи подкрепа и сътрудничество по въпроси, третиращи проблеми в детското развитие и поведение;

- средище за хора, които обичат децата, зачитат тяхното достойнство, уважават тяхната индивидуалност и удовлетворяват основните им потребности в съответствие нормативните изисквания на МОМН и съобразно творческия си потенциал и възможности.

МИСИЯ

Колективът на ДГ  „Дружба”, чрез постоянна работа и с помощта на ръководството на Община Шумен, Регионален инспекторат по образованието – Шумен, родители и дарители, работейки в условията на неблагоприятна икономическа среда, гарантират физическото и умственото развитие на децата в посока формиране на нагласи, знания и умения, необходими за успешно започване на училищното им образование и създаване на условия за формирането им като личности, възпитават младото поколение в родолюбив дух, традиции и национално достойнство.

ПРИОРИТЕТИ

- Качествено обучение на младото поколение по утвърдени програми за предучилищно възпитание и обучение.

- Засилване на активната ролята на родителската общност в живота и дейността на детската градина.

- Подобряване дейността с педагогическите кадри, насочена към самоусъвършенстване.

- Създаване на условия за интегриране при необходимост на деца със СОП .

- Създаване на условия за подобряване на здравната просвета у подрастващите и опазване на детското здраве.

- Максимално развитие на потенциала на всяко дете и неговите способности.

- Полагане на специални грижи за социализирането на деца, които не говорят добре български език, достигане на равнише на владеене, съизмеримо с това на останалите деца.

- Модернизация и ремонт на материално техническата база  посредством включване в различни целеви програми на общинско и национално равнище.